Informacje dla niepełnosprawnych - Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli


Nagłówek

Informacje dla niepełnosprawnych

Informacje dla niepełnosprawnych

Obsługa osób niesłyszących

OBSŁUGA OSOB NIESŁYSZĄCYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWEJ SOLI
 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jezyku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwane dalej „osobami uprawnionymi" mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli.

Osoby uprawnione mogą kontaktować się osobiście zgłaszając się w Urzędzie (67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1c) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 — 14:00 lub komunikować się z Urzędem:
 • za pomocą faksu — numer 68 388-03-01
 • za pomoca poczty elektronicznej: zino@praca.gov.pl
 • telefonicznie na numer 68 388-03-00 przy pomocy osoby przybranej (osoba przybrana to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez uprawnioną w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się).
Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza konieczne jest pisemne powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy (nie dotyczy sytuacji nagłych).
Można skorzystać z gotowego formularza wniosku dostępnego w Urzędzie oraz na stronie internetowej nowa sol.praca.gov.pl.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zapewni obsługe osoby uprawnionej w uzgodnionym wspólnie terminie.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Powiatowy Urzad Pracy w Nowej Soli zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w w/w ustawie.
Załączniki
pupns_obsługa_osób_niesłyszących.pdf (pdf, 11 KB)

Obsługa osób z dysfunkcjami dot. narządu wzroku

OBSŁUGA OSÓB Z DYSFUNCKJAMI
DOT. NARZĄDU WZROKU
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWEJ SOLI


Mając na względzie poprawę dostępności do usług realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli dla osób z dysfunkcjami dot. narządu wzroku urząd ze względu na indywidualne potrzeby osób z tego typu schorzeniami umożliwia ww. osobom obsługę w obecności wyznaczonego opiekuna, z wykorzystaniem dokumentów z powiększoną czcionką lub z możliwością odczytania dokumentacji i informacji jakimi jest zainteresowana osoba.
 
Osoby uprawnione mogą kontaktować się:

    osobiście zgłaszając się w urzędzie (67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1c) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 — 14:00 – w takiej sytuacji potrzebę obsługi należy zgłosić u doradcy klienta (jeśli jest wyznaczony) lub w sekretariacie  pok. 107 I piętro - informując pracownika o: potrzebie obsługi w obecności wyznaczonego opiekuna, z wykorzystaniem dokumentów z powiększoną czcionką lub z możliwością odczytania dokumentacji i informacji jakimi jest zainteresowana osoba, zakresie usług jakimi jest zainteresowana osoba oraz podając dane: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania – pracownik sekretariatu lub doradca klienta powiadomi odpowiednich pracowników merytorycznego;
    za pomocą:

    faksu — numer 68 388-03-01
    poczty elektronicznej: sekretariat@nowasol.pl
    telefonicznie na numer 68 388-03-00 lub z doradcą klienta indywidualnego, który sprawuje opiekę nad osobą zainteresowaną;

informując o planowanym terminie i godzinie wizyty, zakresie usług jakimi jest zainteresowana osoba oraz dane imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy.
 
Po dokonaniu zgłoszenia urząd zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie wyznaczonym harmonogramem spotkań lub wspólnie uzgodnionym terminie dostosowując sposób obsługi do wybranej przez zainteresowaną osobę formy.
Załączniki
obsluga osob z dysfunkcjami dot. narzadu wzroku.pdf (pdf, 798 KB)

Obsługa osób z dysfunkcjami dot. narządu ruchu

OBSŁUGA OSÓB Z DYSFUNKCJAMI DOT. NARZĄDU RUCHU
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWEJ SOLI

 
 1. Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli jest wyposażony w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami (klatka od strony garaży przy torach). Drzwi nie otwierają się automatycznie. Budynek nie jest wyposażony w windę ani schodołaz.
 2. Mając na względzie poprawę dostępności do usług realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli dla osób z dysfunkcjami dot. narządu ruchu urząd umożliwia ww. osobom obsługę na parterze.
 3. Osoby uprawnione mogą kontaktować się:
 • osobiście zgłaszając się w urzędzie (67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1c) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 — 14:00 – w takiej sytuacji:
 1. jeżeli osoba potrzebuje pomocy przy otwarciu drzwi:
 • prosimy o kontakt z sekretariatem urzędu pod nr telefonu (68)3880300 - pracownik sekretariatu oddeleguje pracownika do pomocy;
 • pracownikowi, który będzie pomagał wejść osobie do budynku należy przekazać informacje: czy jest potrzeba obsługi na parterze, zakres usług jakimi jest zainteresowana osoba oraz dane: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. Pracownik zawiadomi odpowiednich pracowników merytorycznych.
 1. jeżeli osoba nie potrzebuje pomocy przy otwarciu drzwi ale potrzebuje obsługi na parterze należy zgłosić tę potrzebę pracownikowi w pok. nr 3 lub w dowolnym innym pokoju na parterze informując pracownika o: potrzebie obsłużenia na parterze, zakresie usług jakimi jest zainteresowana osoba oraz podając dane: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.;
 • za pomocą:
 1. faksu — numer 68 3880301
 2. poczty elektronicznej: sekretariat@nowasol.pl
 3. telefonicznie na numer 68 3880300 lub z doradcą klienta indywidualnego, który sprawuje opiekę nad osobą zainteresowaną;
informując o planowanym terminie i godzinie wizyty, zakresie usług jakimi jest zainteresowana osoba oraz dane imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy.
 1. Po dokonaniu zgłoszenia urząd zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie wyznaczonym harmonogramem spotkań lub wspólnie uzgodnionym terminie zapewniając jednocześnie swobodny dostęp do wyznaczonego pomieszczenia oraz adekwatną poufność.
 
 
Załączniki
obsluga osob z dysfunkcjami dot. narzadu ruchu.pdf (pdf, 802 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę