Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli


Urząd

OBSŁUGA OSOB NIESŁYSZĄCYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W NOWEJ SOLI
 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jezyku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwane dalej „osobami uprawnionymi" mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowej Soli.

Osoby uprawnione mogą kontaktować się osobiście zgłaszając się w Urzędzie (67-100 Nowa Sól, ul. Staszica 1c) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 — 14:00 lub komunikować się z Urzędem:
  • za pomocą faksu — numer 68 388-03-01
  • za pomoca poczty elektronicznej: zino@praca.gov.pl
  • telefonicznie na numer 68 388-03-00 przy pomocy osoby przybranej (osoba przybrana to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez uprawnioną w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się).
Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza konieczne jest pisemne powiadomienie Urzędu o takiej potrzebie, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy (nie dotyczy sytuacji nagłych).
Można skorzystać z gotowego formularza wniosku dostępnego w Urzędzie oraz na stronie internetowej nowa sol.praca.gov.pl.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Po dokonaniu zgłoszenia Urząd zapewni obsługe osoby uprawnionej w uzgodnionym wspólnie terminie.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Powiatowy Urzad Pracy w Nowej Soli zawiadomi wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w w/w ustawie.
Załączniki
pupns_obsługa_osób_niesłyszących.pdf (pdf, 11 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę