Deklaracja dostępności - Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli


Nagłówek

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności - Informacje podstawowe

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Soli.

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja dostępności - Skróty klawiaturowe

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych używanej przeglądarki.
W szczególności powiększenie lub pomniejszenie widoku można uzyskać kombinacją klawiszy Ctrl + i Ctr - (w przypadku przęglądarki Opera Shift + i Shift -).
Klawisz Tab umożliwia przemieszczanie się po elementach serwisu z oznaczaniem na bieżąco aktywnego linku lub pola formularza (fokus).

 

Deklaracja dostępności - Dane teleadresowe

 

 

Dane teleadresowe

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
adres: ul. Staszica 1c 67-100 Nowa Sól
telefon/fax: (068) 387 32 42
telefon/fax: (068) 388 03 01
e-mail: zino@praca.gov.pl
e-mail: sekretariat@pup-nowasol.pl

 

 

Deklaracja dostępności - Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Kocońzino@praca.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 388 0300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Deklaracja dostępności - Dostępność architektoniczna

 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli

Budynek ma dwa wejścia, w tym jedno z podjazdem dla wózków inwalidzkich.
Osoby na wózkach obsługiwane są na parterze (brak windy).
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Powiatowym Urzędzie Pracy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku są oznaczenia kontrastowe, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani napisów powiększonych.
W Powiatowym Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Szczegóły zob. Informacje dla osób niepełnosprawnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę