Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli


Zawartość stron


 LOGO
 
Tytuł projektu:
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowosolskim (V)"
 
Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
 
Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 

Okres realizacji projektu: od 1.01.2020 r. do 31 03.2021 r.

Uczestnicy projektu:
Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku poniżej 30 roku życia bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, spośród których co  najmniej 60 % stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET, przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Co najmniej 20% uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.
Beneficjent zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz będzie współpracował w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.
W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opiera się na elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy wskazanych w typach operacji w ramach osi I, przy czym opracowanie Indywidualnego Planu Działania  będzie obligatoryjne.
Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia będzie udzielane w projekcie zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres czterech miesięcy, w ciągu których należy udzielić wsparcia liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.
 
 
 
 

Zadania w projekcie:
W ramach projektu zrekrutowanych zostanie 178 osób, które skorzystają z następujących form wsparcia:
 • Indywidualny Plan Działania - wszyscy uczestnicy projektu - 178 osób,
 • staż - 114 osób,
 • bon zasiedleniowy - 19 osób,
 • bon szkoleniowy - 10 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 35 osób.
 
 
Rezultat projektu:
 
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników:
 
 • nie znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj. nieprzynależnych do kategorii osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych  oraz o niskich kwalifikacjach - do poziomu ISCED 3),  które znalazły zatrudnienie – 59,5 %,
 • znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (w tym: osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3), imigranci, reemigranci), które znalazły zatrudnienie -  44 %
 • oraz podjecie przez 35 osób samozatrudnienia.
 
Wartość  projektu wynosi:  1 674 301,28 zł (84,28 % stanowią środki EFS tj. 1 411 101,12 zł)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje osobiście lub telefonicznie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowej Soli, ul. Staszica 1c :
 • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pok. 211 - specjalista ds. programów, tel. (68) 388 03 23
 • bon na zasiedlenie, pok. 206 - specjalista ds. rozwoju zawodowego, tel. (68) 388 03 26
 • bon szkoleniowy, pok.206 - specjalista ds. rozwoju zawodowego, tel. (68) 388 03 26
 • staże, pok. 304 - specjalista ds. programów, tel. (68) 388 03 25
logo Urząd Pracy                                 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę